દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ, ડોકયુમેન્ટ્સ, અરજી પ્રક્રિયા | Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat

ગુજરાત સરકારે અશક્ત ભાઈ-બહેનો માટે તેના રહેવાસીઓ માટે સંખ્યાબંધ કાર્યક્રમો વિકસાવ્યા છે. વિકલાંગ લોકો માટે લગ્ન સહાય કાર્યક્રમ આ કાર્યક્રમોમાંથી

Continue reading