ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને નમુનાનુ આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે તમામ વિષયોના પરીક્ષણ પ્રશ્નો અને પેપર ફોર્મેટ. બોર્ડ પરીક્ષા પેપરની શૈલી: 2024

Continue reading

Solar Rooftop Yojana 2023

સોલાર રૂફટોપ યોજના 2023: સમગ્ર ગુજરાત અને રાષ્ટ્રમાં સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સમાં વૃદ્ધિના પરિણામે, સોલાર રૂફટોપ યોજના 2023 રજૂ કરવામાં આવી

Continue reading